Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Solvion zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda onder nummer 20132243. Je kunt ze downloaden als pdf bestand. Hiervoor heb je Acrobat Reader nodig.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden via https://www.solvion.nl/algemene-voorwaarden/.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Solvion en haar opdrachtgever.
1.3 Het accepteren van een aanbieding, offerte of opdrachtbevestiging houdt in dat opdrachtgever de algemene voorwaarden accepteert.
1.4 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Solvion zijn vrijblijvend en kunnen altijd door Solvion worden gewijzigd of ingetrokken.
2.2 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand door middel van verzending van een opdrachtbevestiging door Solvion.
3.2 Zonder opdrachtbevestiging komt de overeenkomst tot stand zodra Solvion op verzoek van opdrachtgever begint met de uitvoering.

Artikel 4: Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

4.1 Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
4.2 Solvion heeft het recht om prijzen te wijzigen en prijsstijgingen aan opdrachtgever door te berekenen.
4.3 In geval van een prijsstijging van meer dan 10% staat het opdrachtgever vrij om de overeenkomst te beëindigen.
4.4 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na verstrijking van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim.
4.5 Vanaf het moment waarop het verzuim uit artikel 4.4 intreedt tot aan de dag der betaling is opdrachtgever een rente van 8% verschuldigd.
4.6 Indien opdrachtgever niet betaald, is Solvion gerechtigd alle door haar gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten te verhalen op opdrachtgever.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

5.1 Solvion zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Tenzij anders overeengekomen, staat het Solvion vrij om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren en derden in te schakelen.
5.3 Solvion kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien één of meer betalingen niet of niet geheel hebben plaatsgevonden.
5.4 Bij opschorting van de werkzaamheden uit artikel 5.4 heeft Solvion onverminderd het recht op volledige betaling van de overeenkomst.
5.5 Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering door Solvion mogelijk te maken.

Artikel 6: Zoekmachine marketing

6.1 Opdrachtgever verleent aan Solvion voor de duur van de overeenkomst de bevoegdheid tot het voeren van de zoekmachine marketingcampagnes.
6.2 Opdrachtgever verleent aan Solvion een volmacht tot het verrichten van alle handelingen inzake de zoekmachine marketingcampagnes.
6.3 Solvion zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines.
6.4 Alle mededelingen van Solvion over de mogelijke resultaten van de zoekmachine marketingcampagnes zijn indicatief van aard.
6.5 De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten, dienen rechtstreeks door opdrachtgever afgerekend te worden bij de zoekmachine.
6.6 Solvion kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van opdrachtgever.
6.7 Opdrachtgever dient zich te houden aan alle voorwaarden, voorschriften en richtlijnen die door zoekmachines aan adverteerders worden gesteld.
6.8 Solvion is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van de in artikel 6.5 genoemde voorschriften aan de zijde van opdrachtgever.

Artikel 7: Leveringstermijnen

7.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn termijnen bij benadering en derhalve niet fataal.
7.2 In geval van overschrijding van een leveringstermijn, is Solvion geen enkele vorm van (schade)vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd.
7.3 Opdrachtgever heeft op basis van artikel 7.2 evenmin het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding onredelijk groot is.

Artikel 8: Wijziging in de overeenkomst

8.1 Indien blijkt dat wijzigingen in de overeenkomst noodzakelijk zijn, zullen partijen hiertoe in overleg treden.
8.2 Indien een schriftelijk akkoord achterwege is gebleven, komt de wijziging tot stand zodra Solvion met de uitvoering begint.
8.3 Na een wijziging kan Solvion de overeengekomen vergoeding evenredig verhogen en eventuele extra kosten aan opdrachtgever doorberekenen.
8.4 Indien een wijziging in de overeenkomst tot gevolg heeft dat een termijn wordt overschreden, is dit voor risico van opdrachtgever.

Artikel 9: Materialen

9.1 De door of namens Solvion geleverde materialen zoals software, hardware, codes en vormgeving blijven te allen tijde eigendom van Solvion.
9.2 Opdrachtgever zal de door of namens Solvion ter beschikking gestelde materialen met de grootst mogelijke zorg behandelen.
9.3 In geval van verlies en/of schade aan het door Solvion geleverde materiaal, is opdrachtgever verplicht de schade aan Solvion te vergoeden.
9.4 Verzending van de in artikel 9.1 genoemde materialen is voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 10: Intellectuele Eigendomsrechten en gebruiksrechten

10.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Solvion verleende diensten, rusten bij Solvion.
10.2 Alle door Solvion verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever.
10.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan informatie verkregen van Solvion openbaar te maken en/of te dupliceren, tenzij toegestaan door Solvion.
10.4 Solvion behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken.
10.5 Solvion draagt er zorg voor dat er geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever bij derden terecht komt.
10.6 Opdrachtgever vrijwaart Solvion voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 De totale aansprakelijkheid van Solvion voor directe schade blijft altijd beperkt tot maximaal € 500,-.
11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiele schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Solvion.
11.3 Aansprakelijkheid van Solvion voor schade anders dan directe schade, in de zin van artikel 11.2 is uitgesloten.
11.4 Solvion is niet aansprakelijk voor schade of gebreken veroorzaakt of door toedoen van derden.
11.5 Opdrachtgever vrijwaart Solvion tegen aanspraken van derden.
11.6 Solvion is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door aanwezigheid van virussen, spam, en spyware.
11.7 Solvion is niet aansprakelijk voor het oneigenlijke of onrechtmatige gebruik van aan opdrachtgever verstrekte loginnamen en passwords.

Artikel 12: Beëindiging overeenkomst

12.1 Solvion kan de overeenkomst direct beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement raakt of surséance van betaling aanvraagt.
12.2 Indien opdrachtgever bij beëindiging niet aan alle verplichtingen heeft voldaan, vervallen alle aan opdrachtgever verleende rechten.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Indien Solvion of opdrachtgever door overmacht niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, worden de verplichtingen opgeschort.
13.2 Indien de overmachttoestand uit artikel 13.1 langer dan acht weken duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
13.3 Bij ontbinding zoals in artikel 13.2 hebben beide partijen geen verplichting tot het betalen van enige vorm van (schade)vergoeding.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

14.1 Solvion is bevoegd wijzigingen in onderhavige voorwaarden aan te brengen.
14.2 Deze treden in werking op het aangekondigde tijdstip en na toezending door Solvion aan opdrachtgever.

Artikel 15: Overige bepalingen

15.1 Indien de inhoud van deze algemene voorwaarden nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven voor het overige de bepalingen in stand.
15.2 Voor de als dan nietige passage(s) of bepaling(en), zal een regeling worden getroffen, die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.
15.2 Partijen zullen alle vertrouwelijke gegevens van de andere partij als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.
15.3 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15.4 Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Ik maak graag een connectie met je op Linkedin.